NG KERK PLETTENBERGBAAI

Welkom By Suiderkruis

Die Suider Kruis wyksgemeente is deel van die NG Kerk Plettenberg Baai.
Ds. Francois Cilliërs is die wykspesifieke leraar in hierdie wyk. Die wyk sluit in die bedieningspunte Plettenberg Baai sowel as die ou Melkweg Kerkie in Harkerville waar daar ook van tyd tot tyd dienste gehou word.
Die kerk kantoor van die gemeente sowel as die Pastorie is op die perseel geleë en die Skriba is op kantoor van Maandag tot Vrydag van 08:30 – 13:00.
Die kerk Kantoor kan gekontak word op 044 533 3330.
Die verskillende bedieningsgroepe word hieronder uiteengesit – voel vry om die kerk kantoor of Ds. Cilliërs direk te kontak indien u geroep voel om by een van hierdie bedieninge in te skakel.

 EREDIENSTE:

 • Musiek - Daar is ‘n aktiewe musiek bediening wat insluit die aanleer van nuwe liedere met die hulp van voorsangers en instrumentaliste asook optredes deur gemeentelede en gaskunstenaars
 • Die versiering van die liturgiese ruimte bv. kansel klede, die versiering en voorsieninge van funksionele toerusting in die moederskamer, ingang, kerksaal ens.
 • Gasvryheid - Ontvangs en verwelkoming by die deure aan lidmate en om besoekers te orienteer en welkom te laat voel. Blomme & verfraaiing van die kerk. Die reël van verversings met spesiale geleenthede soos bv. die gesamentlike nagmaal en ander byeenkomste. Die verspreiding van media ens. by die deure
 • In samewerking met die finansies groep die opneem van kollekte
 • Die versorging van die nagmaal tafel en ander take wat daarmee gepaard gaan.


PASTORALE SORG & DIENSVERHOUDINGE

 • Huisbesoek & lidmaatbediening.
 • Toerusting aan en motivering van leiers van bedieningsgroepe en “wyke”
 • Spoedige opvolging en orienteering vir inskakeling van nuwe lidmate
 • Motivering, uitbreiding en bywoning van Bybelstudiegroepe
 • Versorging van die gemeente se personeel hetsy voltyds, deeltyds of aflos personeel


DEERNIS:

 • Sorg en fasilitering van Bejaarde en lidmate wat siekte, krisisse en trauma ondervind sowel as hulp aan gestremdes.


JEUG & KINDER BEDIENING:

 • Onderrig & fasiliteering van en in die Kinderkerk, Tienersel, Kategese, Belydenisgroep, Jongwerkendes, die reël en fasilitering van kampe


MISSIONêR en UITREIK:

 • Verskeie uitreikingsaksies soos bv. sopkombuise, kleuterskole, vigsforum, ens.
 • Bybelverspreiding.
 • Die uitrol van die gemeente se missonêre doelwitte in die gemeenskap
 • Getuienis
 • Ondersteuning van sendelinge


GEBEDSBEDIENING:

 • Voorbiddingsversoeke


EIENDOMME:

 • Opknapping & instandhouding van die onderskeie geboue en erwe – Hierdie sluit in bv. die Kerk, Kerk Kantoor, Kerk Saal, muur van herrinering en die pastorie asook die tuine, heinings in en om hierdie eiendomme. Die oprig en instandhouding van kennisgewingsborde, ligte die parkeer area, sypadjies ens.


KOMMUNIKASIE:

 • Die onderhouding van die facebook blad. Kolom Bloggers en onderhoud van die webtuiste - asook enige media wat versprei word na die lidmate en kommunikasie en samewerking met ander mense van die gemeenskap om die gemeente se boodkskap te deel. Skakeling met ander plaaslike kerke en kommunikasie in die pers en ander media. Die bemarking van projekte soos bv. die Kerk Basaar en ander fondsinsamelings projekte asook enige spesiale geleenthede wat deur die gemeente beplan word bv. die kerssangdiens.


FINANSIES:

 • Finansiele beplanning deur begroting, die implementering van prosedures en die kontrole oor die finansies, sowel as verslag aan die kerkraad en terugvoer aan die gemeente van die stand van finansies.
 • Die uitleef van die gemeente se roeping ten opsigte van die aanwending van finansies

GEMEENTE-ETES & BASAAR

 • Die reël en fasiliteering van die jaarlikse basaar asook die reël en fasiliteering van gemeente etes.